Regulamin konkursu –Rękodzieło obciach czy trend.  Konkurs trwa do 27.03.2014

 

10008526_10152398893976834_1856927382_n

REGULAMIN

Serdecznie Was zapraszamy na konkurs na naszym fan­page? u. Poniżej zna­jdziecie regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy reg­u­lamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Rękodzieło ? obciach czy trend”, zwany dalej ?Konkursem?. Przed­miotem Konkursu jest wybór najo­ryginalniejszej odpowiedzi na pytanie ?Czy rękodzieło jest trendem czy jednak passe?? Konkurs odbywa się na fan-page Poland/Handmade w ser­wisie Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/polandhandmade

§ 2

Orga­ni­za­torem Konkursu jest grupa twór­ców rękodziel­ników Pol­skie Rękodzieło ? Poland Hand­made (PH). Funda­torem nagród w Konkur­sie ? wyrobów rękodziel­niczych ? są wybrani twórcy należący do grupy Pol­skie Rękodzieło ? Poland Hand­made (PH).

§ 3

Konkurs jest orga­ni­zowany na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, na stronie ser­wisu Facebook.com dla użytkown­ików tego ser­wisu, którzy są fanami bądź określą się jako fani pro­filu Poland/Handmade w ser­wisie Facebook.com do dnia 27.03.2014.

§ 4

Konkurs trwa od 20.03.2014 do 27.03.2014r.

§ 5

Konkurs nie jest w żaden sposób spon­sorowany, popier­any, admin­istrowany ani pow­iązany z ser­wisem Face­book. Infor­ma­cje udostęp­ni­ane są Orga­ni­za­torowi, a nie ser­wisowi Facebook.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6

Uczest­nikami Konkursu mogą być osoby pełno­let­nie, które są fanami Poland/Handmade i pod postem pt. „Konkurs? zamieszczą krótki tekst (maksy­mal­nie 250 znaków), odpowiada­jący na pytanie ??Czy rękodzieło to trend czy jed­nak passe??, zwany dalej „zgłosze­niem konkursowym”.

§ 7

Uczest­nikami Konkursu nie mogą być osoby należące do grupy twór­ców rękodziel­ników Pol­skie Rękodzieło ? Poland Hand­made (PH), które obec­nie są funda­torami nagrody.

§ 8

Admin­is­tra­torem danych osobowych uczest­ników Konkursu jest Orga­ni­za­tor. Dane osobowe przekazane Orga­ni­za­torowi przez wyło­nionego lau­re­ata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu real­iza­cji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nak ich niepo­danie uniemożliwi lau­re­atowi otrzy­manie nagrody.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 9

1. Nad praw­idłowym prze­biegiem Konkursu i przyz­naniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Udział w Konkur­sie polega na zamieszcze­niu odpowiedzi na postaw­ione pytanie pod postem o tytule „Konkurs” na tabl­icy Poland/Handmade na Face­booku (w dni­ach 20.03.2014-27.03.2014). W dniu 28.03.2014r. do godziny 20:00 wybrani przed­stawiciele PH dokon­ają selekcji, wybier­a­jąc naj­trafniejszy tekst będący odpowiedzią na postaw­ione w konkur­sie pytanie. Wybrana odpowiedź zostanie wyróżniona za pomocą wskaza­nia tek­stu i jej autora w nowym poś­cie na tabl­icy fan­page Poland/Handmade na Face­booku pt. „Rozstrzyg­nięcie Konkursu” w dniu 28.03.2014.

3. W Konkur­sie zwycięży autor naj­ciekawszej odpowiedzi. Nagrodą dla zwycięzcy będzie pudełko wykonane metodą kartonażu wraz z sutaszową zakładką. (ze zdję­cia konkur­sowego). Zwycięzca zostanie oznac­zony na tabl­icy fan­page Poland/Handmade na Face­booku w poś­cie ?Rozstrzyg­nię­cie Konkursu? i zostanie poproszony(a) o zamieszcze­nie potwierdzenia przyję­cia wyniku ?Konkursu?. Dane osobowe, zaw­ier­a­jące również adres do wysyłki zwycięzca przekazuje na e-mail orga­ni­za­tora : polandhandmade@gmail.com