Regulamin korzystania z logotypu słowno-graficznego polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła

ustalony przez Grupę Twórców dysponujących tym logotypem, wyszczególnionych w Spisie Twórców na naszej stronie

§ 1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania grupy Poland/Handmade, dysponującej znakiem słowno-graficznym „polskie rękodzieło/polish handmade” w dwóch wersjach językowych:

zwanym dalej Logotypem.

§ 2.

Celem grupy Poland/Handmade jest promocja dobrej jakości polskiego rękodzieła.

§ 3.

Grupa Poland/Handmade skupia osoby, które:

 • tworzą przedmioty wykonane ręcznie (rękodzieło artystyczne); przedmioty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania technicznego i wybitnymi walorami estetycznymi,
 • w swojej działalności stosują się do zasad fair play.

Osoby należące do grupy Poland/Handmade wyszczególnione są w spisie na stronie Alfabetyczny Spis Twórców.

§ 4.

Zgłoszenia kandydatów do przyjęcia do grupy Poland/Handmade są przyjmowane w sposób ciągły drogą mailową na adres polandhandmade@gmail.com lub poprzez Formularz zgłoszeniowy

Kandydaci zgłaszając chęć dołączenia do grupy Poland/Handmade wskazują jednocześnie dziedzinę (technikę), w której chcą poddać się ocenie. Zgłoszenie może dotyczyć kilku dziedzin (technik). Zgłoszenie w kolejnej dziedzinie (technice) można złożyć także w terminie późniejszym.

Prawidłowe zgłoszenie powinno pozwolić na zidentyfikowanie osoby twórcy i prac przez niego wykonywanych. Szczegółowe wskazówki na temat niezbędnych informacji zawartych w zgłoszeniu można znaleźć na stronie Informacje dla twórców.

Prawo do dysponowania Logotypem przyznawane jest imiennie, w związku z tym poszczególni twórcy z grup twórczych, firm, pracowni itp. powinni wysłać zgłoszenia indywidualne.

Zgłoszenia kandydatów są dobrowolne, a droga prawna mająca na celu zmianę wyniku głosowania jest zamknięta.

Wysyłając zgłoszenie kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Grupa Poland/Handmade zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, jeśli nie będzie zawierało wszystkich wymaganych informacji.

§ 5.

Procedura przyjęcia nowego kandydata do grupy Poland/Handmade odbywa się na drodze głosowania. W głosowaniu udział biorą osoby należące do grupy Poland/Handmade oraz tworzące w tej samej co kandydat dziedzinie (technice). Głównym kryterium oceny jest stopień technicznego zaawansowania wykonywanych prac oraz ich walory estetyczne oraz inwencja twórcza. Im więcej biegłości, inwencji własnej i kreatywności w prezentowanych pracach tym wyżej cenimy twórcę.  Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie 60% głosów pozytywnych spośród wszystkich oddanych głosów. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu oddaje jeden głos.

Osoby nieprzestrzegające zasad fair play, tj. m.in. nieszanujące praw autorskich, nie będą przyjmowane do grupy Poland/Handmade.

§ 6.

Pozytywny wynik głosowania skutkuje przyjęciem twórcy do grupy Poland/Handmade. Twórca powiadamiany jest o tym drogą mailową. Przyjęcie do grupy oznacza w szczególności:

 • umieszczenie na liście twórców na stronie Alfabetyczny Spis Twórców,
 • utworzenie indywidualnej strony twórcy w ramach serwisu www.polandhandmade.pl
 • prawo do dysponowania Logotypem w dziedzinie (technice), której dotyczyło zgłoszenie
 • obowiązek uczestnictwa w pracach grup oceniających kolejne kandydatury oraz współpracy w ramach bieżących potrzeb.

§ 7.

Po przyjęciu do grupy (otrzymaniu maila z informacją o przyjęciu do grupy) twórca ma 1 miesiąc na dopełnienie niezbędnych formalności, tj.:

 • dołączenie do grupy Poland/Handmade na Facebooku,
 • przysłanie zdjęć swoich prac i zdjęcia portretowego w celu stworzenia indywidualnej strony twórcy,
 • zamieszczenie Logotypu na swojej stronie/blogu.

W przypadku niedopełnienia tych formalności i braku kontaktu z twórcą, po upływie 1 miesiąca jest on usuwany z grupy Poland/Handmade.

§ 8.

W razie negatywnego wyniku głosowania, ponowne przedstawienie swoich prac i prośba o dołączenie do Grupy Poland/Handmade nie może następować częściej niż co 2 miesiące.

§ 9.

1. Logotyp może być wykorzystywany przez twórców Poland/Handmade w szczególności poprzez umieszczenie go:

 1. na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach i innych materiałach promocyjnych i reklamowych,
 2. na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub audiowizualnego,
 3. w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targów, których przedmiotem są zagadnienia związane z pracą twórców.

2. Logotyp w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany dla innej działalności niż przedstawiona przez twórcę na etapie przyjmowania do grupy, ani w innej dziedzinie (technice), niż ta, której dotyczyło zgłoszenie i głosowanie.

§ 10.

 1. Logotyp musi być używany w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do Logotypu.
 2. Nie zastrzega się rozmiarów Logotypu, przy czym muszą zostać zachowane jego proporcje.
 3. Dopuszcza się publikowanie Logotypu w technice czarno-białej.
 4. Logotyp nie może być częścią innego logo. Logotyp może być umieszczany obok innych znaków graficznych, pod warunkiem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami.
 5. Do Logotypu umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych powinien być dołączony link do indywidualnej strony twórcy w ramach serwisu www.polandhandmade.pl.

§ 11.

 1. Osoba korzystająca z Logotypu ma obowiązek dbać o to, by nie był on wykorzystywany przez kogokolwiek w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności by nie był umieszczany w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem ustaleń grupy Poland/Handmade.
 2. Grupa Poland/Handmade ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Logotypu.
 3. Grupa Poland/Handmade może w drodze decyzji większości pozbawić lub zawiesić na określony czas prawo do korzystania z Logotypu.
 4. Korzystanie z Logotypu przez osoby nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących twórcy Logotypu i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

§ 12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.polandhandmade.pl.

§ 13.

Grupa Poland/Handmadema prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili ogłoszenia, tj. zamieszczenia na stronie internetowej www.polandhandmade.pl.